BEST 373EXP Bus Route

   373EXP BEST EXPRESS BANDRA RECLAMATION BUS STATION To GAWAN PADA
Stage No:  Stage Name
1 BANDRA RECLAMATION BUS STATION
2 AKSHAYA (BANDRA)
3 TELEPHONE EXCHANGE BANDRA
4 KALA NAGAR
5 DHARAVI DEPOT
6 RANI LAXMIBAI CHOWK – SION
7 EVERARD NAGAR
8 PRIYADARSHANI CHUNA BHATTI
9 SUMAN NAGAR
10 UMARSHI BAPPA CHOWK
11 CHEMBUR COLONY
12 ACHARYA GARDEN-DIAMOND GARDEN
13 SHANTI BAUG
14 AMAR MAHAL
15 SOMAIYA COLLEGE
16 JAIN MANDIR GHATKOPAR
17 PANT NAGAR
18 GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA
19 GODREJ SOAP COMPANY (EAST)
20 VIKHROLI VILLAGE (EAST)
21 VIKHROLI STATION (E)
22 VIKHROLI POLICE STATION
23 KANJUR MARG VILLAGE
24 BHANDUP VILLAGE (E)
25 BHANDUP PUMPING CENTRE
26 CHAINANI ELDER’S HOME
27 GAWAN PADA