BEST 42 Bus Route

42 BEST KAMLA NEHRU PARK To KAMLA NEHRU PARK
Stage No:  Stage Name
1 KAMLA NEHRU PARK
2 SAHYADRI GUEST HOUSE WALKESHWAR
3 MALBAR HILL POST OFFICE
4 REKHA SADAN – JAIN MANDIR WALKESHWAR
5 WALKESHWAR
6 TEEN BATTI
7 PARSI AGYARI
8 WHITE HOUSE
9 SHITAL BAUG
10 TEEN BAKDA
11 CHOWPATI BAND STAND
12 WILSON COLLEGE
13 GAVDEVI POLICE STATION
14 NANA CHOWK
15 GRANT ROAD BRIDGE
16 DR.BHADKAMKAR ROAD
17 SAI DHAM GRANT ROAD
18 PT.PALUSKAR CHOWK
19 PRARTHANA SAMAJ
20 KHET WADI
21 ALANKAR TALKIES
22 GOL MANDIR
23 JOHAR CHOWK
24 DONGRI
25 CHAR NAL
26 DONGRI JAIL
27 NOOR BAUG
28 SANDHURST STATION ROAD
29 CHINCH BUNDER
30 CHAR NAL
31 DONGRI
32 JOHAR CHOWK
33 GOL MANDIR
34 ALANKAR TALKIES
35 KHET WADI
36 PRARTHANA SAMAJ
37 PT.PALUSKAR CHOWK
38 SAI DHAM GRANT ROAD
39 DR.BHADKAMKAR ROAD
40 GRANT ROAD BRIDGE
41 NANA CHOWK
42 GAVDEVI POLICE STATION
43 WILSON COLLEGE
44 CHOWPATI BAND STAND
45 TEEN BAKDA
46 SHITAL BAUG
47 WHITE HOUSE
48 PARSI AGYARI
49 TEEN BATTI
50 WALKESHWAR
51 REKHA SADAN – JAIN MANDIR WALKESHWAR
52 MALBAR HILL POST OFFICE
53 SAHYADRI GUEST HOUSE WALKESHWAR
54 KAMLA NEHRU PARK