BEST 813LTD Bus Route

   813LTD BEST MUMBAI C.S.M.T. To MUMBAI C.S.M.T.
Stage No:  Stage Name
1 MUMBAI C.S.M.T.
2 KHADI BHANDAR
3 HUTATMA CHOWK
4 AHILYABAI HOLKAR CHOWK
5 C.C.I
6 NIRMAL BUILDING
7 N.C.P.A.
8 SAKHAR BHAVAN
9 BAJAJ BHAVAN
10 VIDHAN BHAVAN
11 Y.B.CHAVAN PRATISHTAN
12 HUTATMA CHOWK
13 MUMBAI C.S.M.T.