BEST C-50EXP Bus Route

   C-50EXP BEST EXPRESS WORLD TRADE CENTRE To VASHI BUS STATION
Stage No:  Stage Name
1 WORLD TRADE CENTRE
2 PRESIDENT HOTEL
3 BADHWAR PARK – MACHHIMAR NAGAR
4 Y.B.CHAVAN PRATISHTAN
5 AHILYABAI HOLKAR CHOWK
6 HUTATMA CHOWK
7 MUMBAI C.S.M.T.
8 CARNAC BUNDER
9 WADI BUNDER
10 DEONAR DEPOT
11 TELECOM FACTORY
12 RAJ KAPOOR CHOWK – BHABHA HOSPITAL
13 ANUSHAKTI NAGAR
14 MANKHURD STATION ( NORTH )
15 MAHARASHTRA NAGAR SH’NAGAR
16 MANKHURD OCTROI NAKA
17 VASHI VILLAGE
18 APNA BAZAR (VASHI)
19 VASHI BUS STATION